എന്റെ ജീവിതം എന്റെ തോന്നിവാസം

പച്ച നിറമുള്ള ആകാശത്തു ചുവന്ന മീനുകളെ വരച്ചു ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു... നോക്കണ്ട..  എന്റെ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻറെ ആകാശം ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ  നിങ്ങളുടെ ചാരക്കറുപ്പ് ചേർക്കില്ല...

Comments

Popular posts from this blog

ഓർമയൂണ്