എഞ്ചിനീയർ


തലയിണ കൊണ്ട് നാലു ചുവരും പുതപ്പു കൊണ്ടൊരു മേൽക്കൂരയും പണിഞ്ഞു അതിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടു കൂടിയപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ഞാനൊരു വീടുണ്ടാക്കിയത്
❤️മഴ❤️

Comments

Popular posts from this blog

ഓർമയൂണ്