കണ്ണട

മുത്തച്ഛന്റെ കണ്ണട വെച്ച് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇടവഴിയിലെ ചെങ്കൽപാത അനാക്കോണ്ട പോലെ എന്നെ നോക്കി ചീറ്റി... അന്ന് മനസിലായി..  കാഴ്ച്ചകൾക്കല്ല,  കണ്ണടയ്ക്കാണ് പ്രശ്നമെന്ന്... 

Comments

Popular posts from this blog

ഓർമയൂണ്