പ്രതീക്ഷകൾ


"ഈ രാവ് വെളുക്കുക എന്നൊന്നുണ്ടാവില്ല.  അടുത്ത പൊൻസൂര്യനെ ചുംബിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല"

"നിന്നിൽ മാത്രമാണ് നീയുള്ളതെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?  നീയറിയാത്ത എത്രയോ 'നീ'കളുണ്ട്. അതിലൊരു 'നീ' പുലർച്ചെ കണ്ണ് തുറക്കും"

Comments

Popular posts from this blog

ഓർമയൂണ്

എന്റെ ജീവിതം എന്റെ തോന്നിവാസം